Aktuellt om låneinsatser

Den 9 juni 2021 skickades en ansökan om återbetalning av låneinsatser till Finansinspektionen (FI). Ansökan omfattar låneinsatser kopplade till lån som slutbetalats fram till och med november 2016. Samma turordning gäller fortsatt där den som väntat längst står först i kön för att återfå sin insats.

FI gör nu en bedömning av bankens finansiella ställning som sedan ligger till grund för deras beslut om ansökan. Handläggningstiden kan ta flera månader.

I ansökan presenteras även ett förslag avseende överlåtelse av insats medlem till medlem. Om förslaget genomförs så kommer nya låntagare kunna överta låneinsatser från färdigbetalade lån genom att erlägga insatsbeloppet till den som väntar på att återfå sin insats. Detta skulle möjliggöra en kortare väntetid för att återfå sin insats. Den nya modellen införs genom en stadgeändring, vilket kräver beslut vid två på varandra följande stämmor. Ett första beslut togs vid årsstämman den 24 april 2021 och ett andra på extrastämman 2 juli 2021. Nu ska Finansinspektionen godkänna stadgarna samt interna rutiner tas fram inom organisationen innan den nya modellen kan börja tillämpas.

Återbetalning av låneinsatser
För att återbetala låneinsatser behöver banken tillstånd från FI. Mellan juli 2016 och april 2019 erhölls inget tillstånd från FI och banken fick således inte återbetala några insatser. I maj 2019 godkände FI ansökan om återbetalning av låneinsatser gällande medlemmar som slutbetalat sina lån under perioden juni–november 2015. Dessa insatser återbetalades under sommaren 2019. Under tiden banken saknade tillstånd att återbetala insatser har en kö byggts upp och vi arbetar ihärdigt för att alla så snart som möjligt ska återfå sin insats.

Ansökan om återbetalning av låneinsatser
Banken prövar kvartalsvis utrymmet att göra återbetalningar av medlemsinsatser som sagts upp till återbetalning och som är kvalificerade för återbetalning enligt gällande lag och internt regelverk. Bedömer ledning och styrelse att det finns utrymme för återbetalningar ska en ansökan lämnas till FI om att få tillstånd att återbetala insatser inom ramen för detta utrymme.

Om JAK och vår verksamhet
Varje medlem som tar lån i JAK Medlemsbank bidrar med en låneinsats, en form av medlemsinsats, som är innestående under lånets löptid. Låneinsatsen är en andel i banken och återbetalas efter att lånet är slutbetalt och banken erhållit tillstånd för återbetalningen från FI.

En liten idéburen bank som JAK har till stor del samma lagkrav på sig som storbankerna. Till skillnad från andra banker har vi dock ingen utdelning till ägarna, inga bonusar och ingen ränta på inlåning. Istället återinvesteras allt överskott i verksamheten.

Vi har löst behovet av eget kapital genom att vi medlemmar gör olika kapitalinsatser.
  1. Grundinsats betalas när man blir medlem eller när man fyller 18 år. Grundinsatsen återbetalas ej.
  2. Låneinsats betalas i samband med att man tar lån. Låneinsatsen betalas tillbaka efter att lånet är avslutat och Finansinspektionen lämnat sitt godkännande.
  3. Frivillig medlemsinsats betalas in frivilligt och kan vara olika belopp och bindningstider. En frivillig insats betalas tillbaka efter att avtalstiden löpt ut och Finansinspektionen lämnat sitt godkännande.
En insats är inte ett sparande utan ett bidrag till bankens egna kapital. Insatskapital omfattas därför inte av den statliga insättningsgarantin, som i övrigt omfattar all inlåning i JAK Medlemsbank.

Lånemöjlighet under väntetiden
Om du vill ta ett nytt lån kan du ansöka om att återanvända din innestående låneinsats. Exempel: Väntar du på en återbetalning av en låneinsats på 6 000 kr kan du ta ett nytt lån på 100 000 kr, enligt gällande villkor, men du behöver då inte betala in en ny låneinsats. Vill du veta mer, hör av dig på mail: jak@jak.se eller ring 0500-46 45 00.

Läs om Finansinspektionen på deras hemsida: www.fi.se

Anmäl er till vårt nyhetsbrev om låneinsatser här.

Läs det senaste nyhetsbrevet här.
Hanna Kommunikatör (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.