Frågor & svar sanktionsbeslut från FI

Varför har Finansinspektionen (FI) granskat JAK?
Tillsynsmyndigheternas arbete handlar om att granska att finansiella aktörer följer de regelverk som finns. Att bli granskade är en del av att bedriva bankverksamhet.

Innebär FI:s beslut att det kan ha förekommit penningtvätt i JAK?
FI:s tillsynsärenden handlar inte om huruvida banken har utnyttjats för penningtvätt, utan om hur bankens processer och regelefterlevnad har sett ut.
Ingen bank kan garantera att den varken har blivit eller kommer att bli utnyttjad för försök till penningtvätt.

Vad handlar FI:s beslut om?
FI har undersökt en avgränsad del av penningtvättsregelverket under en kort tidsperiod. FI menar att det inte går att dra någon bestämd slutsats om överträdelserna varit systematiska. Överträdelserna framstår inte heller på någon annan grund som särskilt klandervärda. Vidare lyfter myndigheten fram att JAK vidtagit och förklarat sig vidta förhållandevis kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med bristerna.

Hur ser ni på FI:s kritik och på sanktionsavgiften?
Avsaknad av praxis och rekommendationer avseende hur proportionalitetsprincipen ska appliceras gör det svårare att bedöma hur regelverket ska appliceras i en mindre verksamhet som vår.

Banken hörsammar Finansinspektionens beslut. De satsningar som gjorts, särskilt i digital infrastruktur och kompetensinförskaffning, de senaste åren är viktig del i det arbete som banken bedriver för att upprätthålla en god regelefterlevnad.

Hur påverkar sanktionsavgiften JAK:s ekonomi?
Avgiften försämrar vårt resultat men äventyrar inte bankens finansiella ställning, en slutsats som även FI gör i sitt beslut.

Vår verksamhet drivs utan vinstsyfte och utan utdelning, med en vision om att vara den självklara banken för alla som vill verka för en hållbar utveckling för människa, miljö och ekonomi. En väsentlig del i detta är givetvis att följa lagar och regler som banken lyder under.

Ta del av JAK Medlemsbank vds kommentar av beslutet.
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.