Reseförsäkringen med avbeställningsskydd på JAKort

Kortfattat så gäller avbeställningsskyddet i gruppreseförsäkringen för akut sjukdom mot läkarintyg innan avresa.

Avbeställningsskydd
Avbeställningsskyddet gäller vid köp av resor med avresa från Norden för ett belopp om lägst 1 000 kr per resenär och som uppfyller en av nedanstående förutsättningar:

 • den försäkrade, medresenär till den försäkrade eller nära anhörig till den försäkrade, innan den planerade resan påbörjas, drabbas av olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall, som innan avresa kan styrkas med läkarintyg från ojävig läkare,
 • den person, som den försäkrade har för avsikt att besöka, råkar ut för olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall,
 • den försäkrade blir uppsagd från sitt arbete på grund av arbetsbrist högst en månad före avresa, under förutsättning att uppsägningen skett efter det att resan beställts och betalts och den försäkrade är berättigad till arbetslöshetsersättning från svensk erkänd A-kassa, eller
 • plötslig och oförutsedd händelse som förorsakar väsentlig skada i den försäkrades permanentbostad i Norden. Skada som uppstått måste förväntas överskrida ett belopp.
I undantagen står sedan även att sjukdomen inte får vara redan diagnostiserad

Undantag då försäkringen inte gäller:
 • kostnader som uppkommit genom att den försäkrade dröjt med avbeställning av resan,
 • om ersättning kan erhållas från annat håll enligt lag, författning, konvention såsom från reseföretag,
 • om den försäkrade, som är sjukdoms-/ skadedrabbad, inte innan planerad avresa uppsöker läkare omgående när sjukdom/ skada uppstår,
 • vid olycksfall, sjukdom eller skada som är känd (redan diagnostiserad) vid beställningen av resan, såvida inte den försäkrade, dennes medresenär eller nära anhörig till den försäkrade har varit symtomfri de senaste 6 månaderna räknat från den dag då resan bokades, och där ett skriftligt läkarintyg kan intyga detsamma,
 • vid sjukdom/olycksfall som är en direkt följd av användande av alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska preparat, - självförvållade skador,
 • fobier eller känslomässiga, mentala eller depressiva sjukdomar av alla slag,
 • om den person, som försäkringen gäller för, har varit oaktsam med sig själv eller sina personliga ägodelar,
 • om den person, som försäkringen gäller för, svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning,
 • resor till länder som Utrikesdepartementet (UD), Världshälso-organisationen (WHO) eller andra myndigheter avråder från att resa till,
 • under graviditet med mindre än åtta veckor kvar till beräknad förlossning.
Alla försäkringsfrågor hänvisas till Solid Försäkring, https://www.solidab.se/ 
(Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.